Mối hiểm họa của chính sách ngoại giao dân túy của Trump

02/12/2017

Sự nguy hiểm của chủ nghĩa dân túy. Ảnh: internet

Bài viết của ông Robert Zoelick, cựu Chủ tịch WB.

Cung cách thương lượng của ông ta đề cao sự mơ hồ và chiến thuật bên miệng hố chiến tranh mà không hề có kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra sau đó.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: