Một giải pháp khác cho BOT Cai Lậy

05/12/2017

BOT và non-BOT song hành

Nhà nước đầu tư mở rộng đường BOT mới ra hai bên vì đã giải phóng mặt bằng như Pháp Vân – Cầu Giẽ đang làm, nhưng không thu phí. Trạm thu phí BOT chuyển vào đường rẽ và chỉ thu tiền những xe chọn đường BOT, còn bên nhà nước thì miễn phí.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: