Thư gửi anh Hùng Viettel

31/07/2018

Viettel ở Timor Plaza. Chụp bằng Blackberry (10-2013). HM

Chúc mừng anh đã về Bộ 4T với cương vị tư lệnh ngành “Thông tin và Truyền thông”.

Hy vọng, là chuyên gia ICT (truyền thông) anh sẽ giúp ICT lên ngôi thay vì ngồi xem báo mạng, rồi đình bản hay tước thẻ như thời của anh Trương Minh Tuấn chỉ nghiêng về tuyên giáo, lo bán AVG, mà quên mất một ngành quan trọng thuộc vào bậc nhất của nước nhà.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: