“Nhất thể hóa” đỡ tốn…quá

14/10/2018

Dân đồn đoán TBT làm Chủ tịch nước chỉ còn đợi QH phê duyêt. Thế thì bàn gì mà dân nên ủng hộ nhiệt liệt, nhiệt liệt ủng hộ “Nhất thể hóa”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: