Cua Times trên Saigon Times: Từ E-Gov đến D-Gov và O-Gov

13/02/2019

Các bước cho một chính phủ thông minh.

Ai cũng nghĩ E-Government (E-Gov – chính phủ điện tử) là tin học hóa và coi như đã số hóa nhưng E-Gov chỉ là bước đệm cho Digital Government (D-Gov – chính phủ số) và tiến tới O-Gov (Open Government – chính phủ mở).

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: