Twitter của anh Donan gửi em Ủn

28/02/2019

Donan và Ủn

Hi Kim Ủn,

Anh rất tiếc phải nói với em rằng mọi tình thân giữa đôi ta đến đây là hết sau bữa trưa thịnh soạn ở Metrolpole bị bỏ dở.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: