Quyền bình đẳng trước Covid-19

12/03/2020

Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ 4/7/1776 có nói “..mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc..” và sau đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 khi tuyên bố khai trương ra nước VNDCCH.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: