Phòng chống dịch Covid-19 cần…chuyên chính vô sản

16/03/2020

Dường như Trung Quốc đã thành công trong việc ngăn Covid-19 lay lan trong một quốc gia 1,3 tỷ người do việc Đảng và Nhà nước tại Bắc Kinh “quyết hết mọi chuyện” một cách độc đoán.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: