Văn kiện đầu hàng ngày 30-4-1975: Fact và Alternative Fact.

01/05/2020

Chả lẽ có hai sự thật? Ai là người đã chấp bút soạn thảo văn kiện đầu hàng cho tướng Dương Văn Minh ngày 30-4-1975 tại Đài phát thanh Sài Gòn?

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: