Nền công lý trong thế giới phẳng

09/05/2020

Trong quyết định Giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải có hai chi tiết làm người đọc bình thường cũng phải ngạc nhiên. Trích nguyên văn

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: