Opinion – GS Thayer: Ai lên, ai xuống vào năm 2021

17/05/2020

GS này chém sai là chính nhưng đôi lúc đúng. Thử xem lần này ông đoán mò ra sao?

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: