“Lọ tương” bên Mỹ

12/06/2020

Stonewall Jackson, Robert E. Lee, và Jefferson Davis trên stone wall. Ảnh: HM

Gió thổi thì đổ tường, đổ tường thì tượng lo, tượng lo là lọ tương…

Bên Mỹ đang có phong trào hạ bệ các bức tượng mang mầu sắc phân biệt chủng tộc, diệt chủng. Các bức tượng đứng đó mà lo.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: