Nước Nga của Lật đật, Matryoska và Putinka

02/07/2020

HM Blog. Nhân dịp anh Putin đang có cơ hội cầm quyền trọn đời, Cua Times xin đăng lại entry viết nhân dịp anh lên Tổng thống lần thứ 3 (2012)

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: