Quan hệ Việt – Mỹ – Trung

15/07/2020
Forbes - Ai thắng trong Chiến tranh thương mại Mỹ Trung: Việt Nam ...

Forbes – Ai thắng

Mỹ không có ai là bạn, chẳng có ai là thù. Bạn trở thành thù, thù trở thành bạn, chỉ là giai đoạn nào đó mà thôi. Điều họ cần là cái lợi cho họ trong giai đoạn đó.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: