Đừng tuyên bố…cởi khố

09/08/2020
Internet Privacy Article, Essay , Speech

Internet

Mấy hôm nay cứ loạn cào cào với thông báo “Đừng quên ngày mai bắt đầu điều lệ mới của Facebook, nơi họ có thể sử dụng ảnh của bạn…”, rồi tuyên bố “Tôi cấm FB dùng các hình ảnh, bài viết…”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: