Vài kỷ niệm với Internet Việt Nam

15/08/2020

Các bài viết về TBT Lê Khả Phiêu vừa từ trần hay nhắc tới năm 1997 ông cho phép mở cửa internet và đó là công lao của TBT.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: