Cuộc khủng hoảng mang tên Trump: Ngũ quyền phân lập của nước Mỹ

Thể chế tam quyền phân lập, báo chí độc lập và quần chúng được quyền biểu đạt ôn hòa, luôn giữ cho Hoa Kỳ cân bằng quyền lực. Tất cả bị nhốt trong cái lồng Hiến pháp có từ thời lập quốc “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…” trong bối cảnh cuộc khủng hoảng mang tên Trump đang tới đỉnh điểm.

Continue reading “Cuộc khủng hoảng mang tên Trump: Ngũ quyền phân lập của nước Mỹ”