Chính phủ Điện tử, chỉ số PAPI và Quốc gia 4.0

Báo cáo PAPI 2020 (Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh) không đơn giản chỉ là các con số thống kê đơn thuần, chỉ số này tăng, chỉ số kia giảm, mà tổng các con số tăng giảm đó là chỉ số đo lòng dân đửa Chính phủ Điện tử tới thành công và mở đầu cho quốc gia số thời 4.0.

Continue reading “Chính phủ Điện tử, chỉ số PAPI và Quốc gia 4.0”