Chống dịch không phải chống giặc

Cuối cùng thì TT Phạm Minh Chính đã rất thực tế, nhận ra điều cốt lõi trong chống dịch Covid-19 thể hiện trong hai phát biểu gần đây sau khi vi hành và lắng nghe các nhà khoa học:

Continue reading “Chống dịch không phải chống giặc”