Chuyện cô bán hàng nhựa thời Covid

TT Phạm Minh Chính đã rất thực tế, nhận ra điều cốt lõi trong chống dịch Covid-19 “Không thể dùng biện pháp phong tỏa mãi, vì khó khăn cho nhân dân và nền kinh tế là rất lớn”. Chỉ cần nghe cô bán đồ nhựa là đủ biết nhiệt độ của nền kinh tế. GDP 2020 nước ta khoảng 350 tỷ đô la, mỗi ngày 98tr dân ta làm ra 1 tỷ. Nghỉ ngày nào mất tỷ đó.

Continue reading “Chuyện cô bán hàng nhựa thời Covid”