Chuyện nước Đức từ A-Z của anh Lê Quang

Bầu cử tại Đức đã xong nhưng không có đảng nào chiến thắng tuyệt đối (giành trên 50% phiếu bầu) để thành lập chính phủ. Đảng Trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) được coi là chiến thắng cũng chỉ đạt 25,8%. Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel tuy thua ê chề nhưng cũng được 24,1%.

Continue reading “Chuyện nước Đức từ A-Z của anh Lê Quang”