Gửi anh Vũ Duy Mẫn mến yêu

Hôm nay, những người bạn từng làm việc cùng anh tại viên Tin học Việt Nam xin gửi lời tiễn đưa anh. Sự ra đi của anh là mất mát không thể bù đắp đối với gia đình và bạn bè, để lại một khoảng trống trong nền công nghệ thông tin từ thuở ban đầu và bộ phận IT của United Nations New York sau này.

Continue reading “Gửi anh Vũ Duy Mẫn mến yêu”