Từ PAPI của UNDP đến Report của WB

(KTSG – Kinh tế Sài Gòn Online) – Cả báo cáo PAPI của UNDP và Report 2021 của WB đều hướng đến mục tiêu giúp Việt Nam đạt được khát vọng cường thịnh. Vấn đề là Việt Nam sẽ tiếp nhận và thực hiện những tư vấn này như thế nào?

Continue reading “Từ PAPI của UNDP đến Report của WB”